Opis usług

Zarządzanie najmem jest to usługa polegająca na kompleksowej obsłudze i opiece nad powierzoną nam nieruchomością, poczynając od właściwego przygotowania oferty i wyszukania najlepszego najemcy po bezkonfliktowy odbiór przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym po zakończeniu stosunku najmu.

Zarządzanie najmem to usługa dedykowana do wszystkich osób – właścicieli mieszkań w Lublinie przeznaczonych na wynajem, którzy:
* nie mogą (lub nie chcą) rzetelnie poświęcić się obsłudze wynajmu swojej nieruchomości w związku z odległym miejscem zamieszkania, częstymi wyjazdami lub specyfice swojej pracy zawodowej
* chcą uniknąć problemów i nieporozumień typowych dla obsługi procesu najmu
* po prostu nie mają czasu lub ochoty aby być absorbowanym sprawami związanymi z obsługą swojej nieruchomości przeznaczonej na wynajem ale chcą mieć zapewniony odpowiedni dochód z wynajmu swojego mieszkania

Współpracę z nasza firmą można rozpocząć w dowolnym momencie;

– gdy posiadasz wolną do najmu nieruchomość (mieszkanie znajdujące się na terenie miasta Lublina),
– także w trakcie już trwającego najmu (kompleksowo zajmiemy się przejęciem na siebie obowiązków zarządcy od Ciebie lub od innej osoby/firmy dotychczas pełniącej funkcję opiekuna Twojego już wynajętego mieszkania)
– czy choćby wtedy, gdy jesteś dopiero na etapie planowania inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości na wynajem (czyt.: inwestowanie w nieruchomości do wynajmu)

gray steel 3-door refrigerator near modular kitchen
white sofa chair near fireplace

Jak działamy?

Zakres podejmowanych przez nas działań jest bardzo szeroki i różnorodny, w zależności od specyfiki konkretnej nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta.

W dużym przybliżeniu podejmowany przez nas obszar działania to:

Etap 1 – przygotowanie nieruchomości do najmu oraz wyszukanie najlepszego najemcy

doradztwo Właścicielowi oraz za Jego zgodą, realizacja działań w zakresie wprowadzenia uzasadnionych udogodnień (np. organizacja odświeżenia lub tylko sprzątania w mieszkaniu przeznaczonym do wynajęcia, doposażenie lub usunięcie nadmiernego i zbędnego wyposażenia, realizacja niezbędnych prac remontowo-wykończeniowych)
przygotowanie profesjonalnej oferty wynajmu
indywidualnie dobrany marketing i szeroka kampania reklamowa oferty, zapewniające uzyskanie maksymalnych stawek za wynajem
prezentacja oferty zainteresowanym klientom

Etap 2 – realizacja umowy najmu

negocjacje z kandydatami na najemców, zapewniające uzyskanie najkorzystniejszych warunków najmu
weryfikacja rzetelności kandydatów na najemcę, którzy zostaną sprawdzeni pod kątem wiarygodności finansowej tak aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności oraz żeby wyeliminować ryzyko wszelkich ewentualnych problemów, które mogą się pojawić z ich strony w trakcie trwania umowy najmu
przygotowanie oraz zawarcie z najemcami profesjonalnej, bezpiecznej i zgodnej z prawem umowy najmu
przekazanie najemcom przedmiotu najmu z jednoczesnym sporządzeniem skrupulatnego protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego szczegółowy i drobiazgowy opis stanu technicznego i inwentaryzację wyposażenia

Etap 3 – bieżąca obsługa najmu

reprezentowanie Właściciela we wszystkich kontaktach z najemcami (zapewniamy mobilność i pełną dostępność)
zarządzanie płatnościami – terminowe ściąganie wszystkich opłat i należności od najemców
rozliczanie wszystkich należności i rachunków (regulowanie wszystkich należnych opłat czynszowych i składek na rzecz wspólnoty spółdzielni lub administracji budynku, opłat na rzecz dostawców mediów, należności podatkowych)
regularne dokonywanie interwencyjnych kontroli i wizji lokalnych, mających na celu kontrolę utrzymywania przedmiotu najmu przez najemców w należytym stanie technicznym oraz użytkowania w zgodzie z warunkami umowy najmu
rozwiązywanie wszelkich ewentualnych problemów, wynikłych w czasie trwania umowy najmu oraz szybkie i sprawne reagowanie na wszelkie awarie lub nieprawidłowości w procesie najmu
nadzór nad koniecznymi konserwacjami lub wsparcie serwisowe w zakresie niezbędnej naprawy sprzętu i wyposażenia znajdujących się w wynajętej nieruchomości
co miesiąc przygotowujemy i przekazujemy e-mailem szczegółowy bilans finansowy (przedstawiający wykonane wpływy i wydatki) oraz raport z zaistniałych zdarzeń i wykonanych przez nas działań, wraz z realizacją wpłaty na konto bankowe Właściciela kwoty dochodu z wynajmu przedmiotowej nieruchomości
w razie zaistnienia nieusuwalnych sytuacji problemowych po stronie najemcy podejmujemy bezzwłocznie niezbędne legalne kroki zmierzające do bezkonfliktowego zakończenia najmu i wyegzekwowania wymaganych prawem należności, związanych z faktem przedterminowego wypowiedzenia najemcom umowy najmu
aneksowanie umów najmu (zmiany osób najemców, przedłużanie okresu najmu, zmiana wysokości czynszu najmu)
ubezpieczenie przedmiotu najmu, w zakresie uzgodnionym z Właścicielem, przez cały czas trwania umowy najmu
na szczególne żądanie Właściciela służymy doradztwem w doborze najkorzystniejszej formy rozliczania podatku od wynajmu oraz pomocą w zakresie obsługi wybranej formy rozliczania

Etap 4 – harmonijny odbiór przedmiotu najmu

dopilnowujemy aby mieszkanie zostało zwrócone w stanie niepogorszonym
dokonujemy końcowego rozliczenia mediów
aby uniknąć okresów przestoju, stosownie wcześniej przed zbliżającym się zakończeniem trwającego najmu, rozpoczynamy poszukiwania nowych najemców

I...

W okresach, gdy oddana nam w zarządzanie najmem nieruchomość nie znajduje się jeszcze w trakcie obowiązywania aktywnego najmu, dokonujemy wszelkich czynności związanych z jej właściwym utrzymaniem, w tym:

nadzór i dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych i napraw
organizowanie prac remontowych oraz sprzątania, według wytycznych Właściciela
dokonywanie wszystkich stosownych opłat (czynszowych, rachunków i innych)
przedstawianie comiesięcznych raportów Właścicielowi

Skontaktuj się z nami!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.